Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ЗАЛОГА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Заложни поверилац предлогом за извршење може тражити одузимање и предају ствари или продају предмета залоге и управо тако мора и гласити захтев у предлогу за извршење.

ЗА ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА ПОКРЕНУТ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ИСКЉУЧИВО ЈЕ НАДЛЕЖАН СУД

Поступци које судови покрећу по службеној дужности (ради принудне наплате трошкова кривичног поступка, новчаних казни изречених странкама због непоштовања процесне дисциплине и др.), нису обухваћени одредбама чл. 546. и 547. ЗИО-а, већ је за спровођење извршења у овим предметима и поступање у овим предметима искључиво надлежан суд.

ТУЖЕНИ НЕ МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ ДОНОШЕЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕ

Тужени у парници нема потраживање које треба обезбедити привременом мером, па самим не може ни предложити доношење привремене мере.

ПРИМАРНИ И ЕВЕНТУАЛНИ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ И ПРИВРЕМЕНА МЕРА

Испуњеност услова за предложену привремену меру може се ценити само у односу на примарно постављени захтев, а не и у односу на евнтулано постављени тужбени захтев, који не може бити предмет разматрања, па самим тим ни предмет обезбеђивања привременом мером, док се не одлучи о судбини примарно постављеног захтева.

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈОМ СЕ ТРАЖИ НЕЧИЊЕЊЕ (УЗДРЖАВАЊЕ ОД ОДРЕЂЕНЕ РАДЊЕ)

Суд је искључиво надлежан за извршење нечињења (уздржавања од одређене радње), а исто се односи и на одређивање мера обезбеђења у извршном поступку којима се тражи нечињење.

ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

Тужени није скривио трошкове извршног поступка ако измири дуг након достављања закључка извршитеља, уколико га тужилац није претходно опоменуо да своју обавезу изврши, те се достављање закључка извршитеља туженом сматра опомињањем туженог.