Sentence građansko pravo > Izvršni postupak

ZALOGA U IZVRŠNOM POSTUPKU

Založni poverilac predlogom za izvršenje može tražiti oduzimanje i predaju stvari ili prodaju predmeta zaloge i upravo tako mora i glasiti zahtev u predlogu za izvršenje.

ZA POSTUPAK IZVRŠENjA POKRENUT PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ISKLjUČIVO JE NADLEŽAN SUD

Postupci koje sudovi pokreću po službenoj dužnosti (radi prinudne naplate troškova krivičnog postupka, novčanih kazni izrečenih strankama zbog nepoštovanja procesne discipline i dr.), nisu obuhvaćeni odredbama čl. 546. i 547. ZIO-a, već je za sprovođenje izvršenja u ovim predmetima i postupanje u ovim predmetima isključivo nadležan sud.

TUŽENI NE MOŽE PREDLOŽITI DONOŠENjE PRIVREMENE ME

Tuženi u parnici nema potraživanje koje treba obezbediti privremenom merom, pa samim ne može ni predložiti donošenje privremene mere.

PRIMARNI I EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEV I PRIVREMENA MERA

Ispunjenost uslova za predloženu privremenu meru može se ceniti samo u odnosu na primarno postavljeni zahtev, a ne i u odnosu na evntulano postavljeni tužbeni zahtev, koji ne može biti predmet razmatranja, pa samim tim ni predmet obezbeđivanja privremenom merom, dok se ne odluči o sudbini primarno postavljenog zahteva.

ODREĐIVANjE MERE OBEZBEĐENjA KOJOM SE TRAŽI NEČINjENjE (UZDRŽAVANjE OD ODREĐENE RADNjE)

Sud je isključivo nadležan za izvršenje nečinjenja (uzdržavanja od određene radnje), a isto se odnosi i na određivanje mera obezbeđenja u izvršnom postupku kojima se traži nečinjenje.

TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA

Tuženi nije skrivio troškove izvršnog postupka ako izmiri dug nakon dostavljanja zaključka izvršitelja, ukoliko ga tužilac nije prethodno opomenuo da svoju obavezu izvrši, te se dostavljanje zaključka izvršitelja tuženom smatra opominjanjem tuženog.