Sentence građansko pravo > Izvršni postupak

ODREĐIVANjE MERE OBEZBEĐENjA KOJOM SE TRAŽI NEČINjENjE (UZDRŽAVANjE OD ODREĐENE RADNjE)

 

Sud je isključivo nadležan za izvršenje nečinjenja (uzdržavanja od određene radnje), a isto se odnosi i na određivanje mera obezbeđenja u izvršnom postupku kojima se traži nečinjenje.

 

Iz obrazloženja:


Pobijanim rešenjem odbačen je predlog izvršnog poverioca za određivanje mere obezbeđenja od 20.10.2016.godine. Protiv navedenog rešenja blagovremenu žalbu je izjavio izvršni poverilac. Ovaj sud je našao da je ožalbena odluka doneta pogrešnom primenom čl. 416 stav 4 ZIO-a.

 

Iz sadržine spisa proizlazi da je izvršni poverilac podneo predlog za određivanje mere obezbeđenja nenovčanog potraživanja tako što će se izvršnim dužnicima zabraniti izdavanje u zakup parcele broj 1704/2 k.o. Silbaš, a sve radi otklanjanja nenadoknadive štete za poverioca koji predmetnu parcelu godinama obrađuje i ulaže u proizvodnju useva i obradu zemljišta.

 

Prvostepeni sud je pobijanim rešenjem odbacio ovaj predlog iz razloga što izvršni poverilac, u čije ime je predlog podneo advokat, nije u istom označio konkretno određenog i mesno nadležnog javnog izvšitelja, a što je suprotno odredbi čl.416 st.4 ZIO-a kojom je propisano da je izvršni poverilac dužan da u predlogu naznači konkretno određenog i mesno nadležnog javnog izvršitelja koji sprovodi izvršenje.

 

Osnovano se žalbom poverioca ukazuje da u konkretnom slučju nije bilo mesta primeni citirane odredbe. Ovo stoga što se u konkretnom slučaju privremenom merom traži nečinjenje, a odredbom čl.4 st.1 ZIO-a je propisano da je sud isključivo nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja (čl. 359-367) i izvršenje izvršnih isprava u vezi s porodičnim odnosima i vraćanjem zaposlenog na rad.

 

Kako je dakle sud isključivo nadležan za izvršenje nečinjenja (koje je regulisano odredbama čl.359-367 ZIO), navedeno se odnosi i na određivanje mera obezbeđenja kojima se traži nečinjenje, pa nije bilo mesta odbačaju predloga zbog nenavođenja konkretnog javnog izvršitelja koji bi izvršenje mere sprovodio.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 4433/2016 od 27.12.2016. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik