Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

PREKRŠAJNA I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST

O osnovanosti tužbenog zahteva tužioca za naknadu štete prvostepeni sud može odlučiti bez obzira na ishod prekršajnog postupka.

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED PRIMENE NEUSTAVNOG OPŠTEG AKTA

Sudovi opšte nadležnosti su apsolutno nenadležni da odlučuju o naknadi štete nastale usled primene opšteg akta koji je oglašen neustavnim, ukoliko o naknadi štete nije odlučio Ustavni sud.

NAPLATA KORIŠĆENjA PARKING MESTA - ZASTARELOST I UGOVORNA KAZNA

Na potraživanje koje se odnosi na naplatu iznosa za korišćenje parking mesta, ima se primeniti jednogodišnji rok zastarelosti. Ne postoji pravni osnov za naplatu doplatne karte koja predstavlja ugovornu kaznu, uvećanu naknadu (vrstu kazne), čiju naplatu mogu vršiti samo nadležni državni organi u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, a ne i komunalno preduzeće na osnovu svoje odluke.

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED KUPOVINE STVARI SA PRAVNIM NEDOSTATKOM

Kupac ima pravo na naknadu štete koju pretrpi zbog pravnih nedostataka na prodatoj stvari. Pravo kupca da potražuje naknadu štete koju je pretrpeo zbog kupovine stvari sa pravnim nedostatkom zastareva u roku od godinu dana od dana saznanja za pravne nedostatke.

KAMATA NA REGRESNO POTRAŽIVANjE

Na isplaćeno regresno potraživanje osiguravač ima pravo na kamatu počev od dana kada je oštećenom licu isplatio naknadu štete.