Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

KAMATA NA REGRESNO POTRAŽIVANjE

 

        Na isplaćeno regresno potraživanje osiguravač ima pravo na kamatu počev od dana kada je oštećenom licu isplatio naknadu štete.

 

Iz obrazloženja:

 

            Prema utvrđenju prvostepenog suda, dana 10.10.2009. godine oko 03,10 časova u Bačkoj Palanci u ulici G. kod kućnog broja 106, dogodila se saobraćajna nezgoda koju je prouzrokovao tuženi. Tuženi je kritičnom prilikom upravljao putničkim vozilom pod dejstvom alkohola 1,866 g/kg alkohola u organizmu. Vozilo kojim je tuženi u predmetnoj saobraćajnoj nezgodi u vreme štetnog događaja upravljao bilo je osigurano kod tužioca po polisi broj 507883676. Tužilac je oštećenima dana 08.03.2010. godine isplatio iznose od 154.500,00 dinara ponaosob na ime naknade štete koju su prilikom predmetne saobraćajne nezgode pretrpeli.

 

Na utvrđeno činjenično stanje, pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo i to odredbu člana 939. ZOO kojom je propisano da isplatom naknade iz osiguranja prelaze na osiguravača, po samom zakonu, do visine isplaćene naknade sva osiguranikova prava prema licu koje je po ma kom osnovu odgovorno za štetu. Pravilno prvostepeni sud zaključuje da osiguravajuća organizacija, u ovom slučaju tužilac, koja je naknadila isplaćeni iznos štete u osguravajućoj organizaciji oštećenog, ima sva prava iz člana 939 ZOO. Tužilac ima pravo regresa prema tuženom, na osnovu člana 939. ZOO i čl. 4. stav 1. tač.3 Uslova za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

 

Međutim, osnovano se žalbom tužioca ukazuje na to da mu pripada kamata na dosuđeni iznos počev od 09.03.2010. godine. Naime, shodno odredbama čl. 28 i čl. 91, stav 2 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011 i 93/2012), i odredbi čl. 939 ZOO, regresni zahtev osiguravača, u slučaju kada je došlo do gubitka prava iz osiguranja, obuhvata iznos koji je isplaćen oštećenom licu, zateznu kamatu od dana isplate do dana ostvarivanja regresa i troškove ostvarivanja regresnog zahteva. Naime, pravo na vraćanje isplaćene naknade štete od lica odgovornog za štetu dospeva u času isplate oštećenom licu naknade štete, u konkretnom slučaju dana 08.03.2010. godine. Od tog momenta se regresni dužnik nalazi u docnji prema titularu regresnog prava, i od tog trenutka ima pravo da potražuje kamatu na ukupno isplaćeni iznos štete.

 

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4174/2013 od 14.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                              Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu