Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED PRIMENE NEUSTAVNOG OPŠTEG AKTA

 

Sudovi opšte nadležnosti su apsolutno nenadležni da odlučuju o naknadi štete nastale usled primene opšteg akta koji je oglašen neustavnim, ukoliko o naknadi štete nije odlučio Ustavni sud. 

 

Iz obrazloženja:


Članom 62 Zakona o Ustavnom sudu je propisano da ako se utvrdi da se izmenom pojedinačnog akta ne mogu otkloniti posledice nastale usled primene opšteg akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima ili zakonom, Ustavni sud može odrediti da se ove posledice otklone povraćajem u pređašnje stanje, naknadom štete ili na drugi način.

 

Imajući u vidu citiranu odredbu, ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pogrešnom primenom materijalnog prava doneo pobijanu odluku. Naime, odlukom Ustavnog suda broj IUl - 325/2009 od 21.02.2013. godine utvrđeno je da odredba člana 6 stav 1 tačka 9 Odluke o auto-taksi prevozu putnika ("Službeni list Grada Novog Sada" broj 10/09, 15/10, 47/10,24/11 i 32/11) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Navedenom odredbom je kao uslov za obavljanje auto-taksi prevoza od strane preduzetnika bilo propisano da preduzetnik nema neizmirene poreske obaveze po osnovu javnih prihoda, te kako tužilac nije dostavio dokaz da ispunjava navedeni uslov, odbačen je njegov zahtev za dodelu evidencionog broja i izdavanje taksi legitimacije taksi vozila i taksi legitimacije taksi vozača. Na ovaj način je, primenom neustavne odredbe, tužiocu onemogućeno da obavlja delatnost u periodu od 03.09.2012. godine do 08.02.2013. godine i da ostvaruje prihode u navedenom periodu.

 

Međutim, imajući u vidu odredbu člana 62 Zakona o Ustavnom sudu, ukoliko se posledice primene neustavne odredbe ne mogu otkloniti izmenom pojedinačnog akta, kao što je to ovde slučaj, Ustavni sud može odlučiti o pravu na naknadu štete lica koja su istu pretrpela primenom te odredbe. Kako Ustavni sud nije odredio način otklanjanja posledica primene navedene neustavne odredbe, u skladu sa svojim ovlašćenjem iz člana 62 zakona o Ustavnom sudu, već je samo utvrdio da je ista neustavna i nezakonita, tužilac nema pravo da zahteva naknadu štete u parničnom postupku. Naime, činjenica da Ustavni sud nije odlučio o naknadi štete ne znači da je rešavanje pitanja naknade štete prepustio sudu opšte nadležnosti, već da nije našao da licima o čijim pravima je odlučivano primenom te odredbe pripada naknada štete. Stoga je ovaj sud preinačio pobijanu presudu i odbio tužbeni zahtev tužioca.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 2851/2015 od 15.11.2016. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik