Sentence građansko pravo > Parnični postupak

MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPOROVIMA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE PRETRPLjENE USLED POVREDE NA RADU

MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPOROVIMA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE PRETRPLjENE USLED POVREDE NA RADU

 

         Tužilac ima pravo izbora koji će sud biti mesno nadležan u situaciji kada je jednom tužbom tuženo više lica i kada za jednog tuženog konkuriše mesna nadležnog jednog suda u smislu člana 39 ZPP-a, a za drugog tuženog mesna nadležnost drugog suda u smislu člana 39 i 60 ZPP-a.

 

    Iz obrazloženja:

 

             Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu P1. 874/14 od 24.07.2014. godine Osnovni sud u Novom Sadu se oglasio mesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari (stav 1), i odredio da će se po pravnosnažnosti tog rešenja spis predmeta dostaviti na nadležnost Osnovnom sudu u Loznici (stav 2).

 

             Prema stanju u spisu predmeta, tužilac je dana 04.06.2014. godine podneo tužbu protiv tuženih radi naknade štete. U tužbi je navedeno da je tužilac zaposlen kod tuženog "R" a.d. iz Malog Zvornika i da se dana 06.04.2012. godine i dana 27.08.2012. godine povredio prilikom obavljanja poslovnih zadataka kod tog tuženog. Dalje je navedeno da je tužilac kao radnik "R" a.d. iz Malog Zvornika osiguran od posledica nesrećnog slučaja kod tuženog "D. NS" a.d.o. iz Novog Sada po polisi broj 652160607. Podneskom od 09.07.2014. godine tuženi "D. NS" a.d.o. iz Novog Sada je učinio nespornim pasivnu legitimaciju u smislu postojanja polise, dok je u celosti osporio osnov tužbenog zahteva kao i visinu. Podneskom od 23.07.2014. godine tuženi "R" a.d. istakao je prigovor mesne nenadležnosti Osnovnog suda u Novom Sadu, ističući da je taj tuženi iz Malog Zvornika, da je tužilac iz Malog Zvornika, da se štetni događaj desio u Malom Zvorniku, te da se u ovom slučaju ima primeniti odredba člana 39. ZPP, odnosno da je u konkretnoj situaciji mesno nadležan Osnovni sud u Loznici.

 

             Odredbom člana 39. stav 1. ZPP propisano je da je za suđenje opšte mesno nadležan sud na čijem području tuženi ima prebivalište, dok odredba člana 40. stav 2. tog zakona propisuje da je za suđenje u sporovima protiv pravnih lica, opšte mesno nadležan sud na čijem se području nalazi njihovo sedište, prema izveštaju Agencije za privredne registre. Odredbom člana 42. ZPP predviđeno je da ako je jednom tužbom tuženo više lica (član 205. stav 1. tačka 1), a za njih ne postoji mesna nadležnost istog suda, nadležan je sud koji je mesno nadležan za jednog od tuženih. Odredba člana 60. predviđa da ako je u sporu iz radnog odnosa tužilac zaposleni, za suđenje je, pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženog, nadležan i sud na čijem se području rad obavlja ili se obavljao.

 

            Osnovano se žalbom tužioca ukazuje da se prvostepeni sud pobijanim rešenjem pogrešno oglasio mesno nenadležnim. Imajući u vidu da je tužilac podnetom tužbom tužio dva tužena, a za njih ne postoji mesna nadležnost istog suda, to je onda u smislu odredbe člana 42. ZPP nadležan onaj sud koji je mesno nadležan za jednog od njih. U ovom slučaju konkurentna je mesna nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu i mesna nadležnost Osnovnog suda u Loznici. Mesna nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu postoji prema sedištu tuženog "D. NS", u smislu člana 39. ZPP, a mesna nadležnost Osnovnog suda u Loznici prema sedištu tuženog "R" a.d. iz Malog Zvornika i prema mestu gde se rad obavljao, u smislu odredbi čl. 39. i 60. ZPP. U ovakvoj situaciji, tužilac je imao pravo izbora koji će sud biti mesno nadležan, a kako je on tužbu podneo Osnovnom sudu u Novom Sadu i na taj način iskoristio svoje pravo da izvrši izbor mesno nadležnog suda, prvostepeni sud nije mogao da se oglasi mesno nenadležnim u ovoj pravnoj stvari.

 

             Prvostepeni sud se u pobijanom rešenju poziva na razloge ekonomičnosti i efikasnosti, međutim ovi razlozi nisu od uticaja prilikom odlučivanja o prigovoru mesne nenadležnosti, već samo kada se mesna nadležnost određuje od strane najvišeg suda određene vrste u smislu člana 62. ZPP.

 

 

   (Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž1. 150/2014 od 24.09.2014. godine)

 

 

                                                Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                           Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu