Sentence građansko pravo > Parnični postupak

ODBACIVANjE TUŽBE

 

Tužilac nije prekludiran sa pravom da predloži dokaze koje je eventualno propustio da istakne u tužbi, u kom smislu propust tužioca u ovom pravcu ne može biti razlog za odbacivanje tužbe u ovoj pravnoj stvari.

 

Iz obrazloženja:


Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu odbačena je kao nepotpuna tužba tužioca podneta tom sudu dana 04.12.2015. godine, protiv tužene Republike Srbije, radi isplate. Protiv navedenog rešenja, tužilac je izjavio blagovremenu žalbu, pobijajući ga iz svih zakonom dozvoljenih razloga. Ovaj sud je našao da je pobijano rešenje doneto uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 374 stav 1 ZPP, u vezi sa odredbom člana 308 stav 1 ZPP.

 

Navedena bitna povreda odredaba parničnog postupka se sastoji u tome što je prvostepeni sud propustio da primeni pomenutu odredbu člana 308 stav 1 ZPP, prema kojoj je stranka dužna da najkasnije na pripremnom ročištu, odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije obavezno (član 302) iznese sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih predloga, da predloži dokaze kojima se potvrđuju iznete činjenice, da se izjasni o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke, kao i da predloži vremenski okvir za sprovođenje postupka. Iz citirane zakonske odredbe proizlazi da je tužilac u konkretnom slučaju ovlašćen da  predloži dokaze kojima se potvrđuju činjenice koje je izneo u tužbi, najkasnije na ročištu za glavnu raspravu. Kako isto u ovoj pravnoj stvari još nije održano, tužilac nije prekludiran sa pravom da predloži dokaze koje je eventualno propustio da istakne u tužbi, u kom smislu propust tužioca u ovom pravcu, ne može biti razlog za odbacivanje tužbe u ovoj pravnoj stvari.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 341/2016 od 16.01.2017. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik