Sentence građansko pravo > Parnični postupak

ODBIJANjE TUŽENIH DA RASPRAVLjAJU PRED SUDOM NAPUŠTANjEM ROČIŠTA

ODBIJANjE TUŽENIH DA RASPRAVLjAJU PRED SUDOM NAPUŠTANjEM ROČIŠTA

 

            Odbijanje tuženih da raspravljaju pred sudom i napuštanje ročišta smatra se neopravdanim  izostankom tuženih sa ročišta.

 

           Iz obrazloženja:

 

Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu poslovni broj P. 10418/2013 od 15.11.2013. godine odbijen je predlog tuženih za obustavu postupka poslovni broj P. 56071/2010.

 

Iz sadržine spisa proizilazi da na ročište za glavnu raspravu od 28.01.2013. godine nisu pristupili tužilac i njegov punomoćnik,uredno pozvani, dok su punomoćnici tuženih, advokati N.B. i P.V., napustili ročište, ne želeći da se upuste u raspravljanje, navodeći da postoje uslovi da se tužba tužioca smatra povučenom. Prvostepeni sud je doneo rešenje da se ročište zakazano za 28.01.2013. godine neće održati i da će o daljem toku postupka sud odlučiti naknadno i pismeno.

 

Odredbom člana 296 ZPP-a propisano je da ako sa ročišta za glavnu raspravu izostane tužilac ili ako na to ročište ne dođe tuženi, a uredno su pozvani, rasprava će se održati sa prisutnom strankom. Ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tuženi i tužilac, tužba se smatra povučenom.

 

Osnovani su žalbeni navodi tuženih da je prvostepeni sud pobijano rešenje doneo pogrešnom primenom citirane odredbe člana 296 ZPP-a.

 

Prvostepeni sud je odbio predlog tuženih za obustavom postupka, sa obrazloženjem da su punomoćnici tuženih pristupili na ročište pre nego što su ga napustili, zbog čega nije nastupila zakonska pretpostavka povlačenja tužbe. Međutim, po stanovištu ovog suda, u konkretnom slučaju nije bilo uslova za održavanje ročišta. Naime, punomoćnici tuženih su pristupili na zakazano ročište, ali su zatim napustili ročište, odnosno odbili su da raspravljaju na ročištu. U toj situaciji ne može se smatrati da su stvoreni procesni uslovi za održavanje ročišta, već se odbijanje tuženih da raspravljaju pred sudom i napuštanje ročišta smatrata neopravdanim  izostankom tuženih sa ročišta.

 

Shodno iznetom, ovaj sud je žalbu tuženih usvojio a pobijano rešenje ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak. U ponovnom postupku prvostepeni sud će imajući u vidu sve gore navedeno, pravilnom primenom odredbe člana 296 ZPP-a, odlučiti o daljem toku postupka.

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 441/2014 od 30.09.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                             Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu