Sentence građansko pravo > Parnični postupak

ODNOS IZMEĐU PREDLOGA ZA PONAVLjANjE POSTUPKA I DRUGIH VANREDNIH PRAVNIH LEKOVA

ODNOS IZMEĐU PREDLOGA ZA PONAVLjANjE POSTUPKA I DRUGIH VANREDNIH PRAVNIH LEKOVA

 

     U slučajevima u kojima stranka izjavi reviziju i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka, sud će posebnim rešenjem odlučiti koji će postupak nastaviti a sa kojim će zastati, uzimajući u obzir sve okolnosti, a naročito razloge zbog kojih su oba pravna leka podnesena i dokaze koje su stranka predložile.

 

Iz obrazloženja:

 

Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu, Sudska jedinica u Bačkom Petrovcu, poslovni broj III 56 P. 21202/2010 od 26.02.2013. godine u stavu 2. izreke odbijen je predlog tužioca za ponavljanje postupka.

 

Prema stanju u spisu, Opštinski sud u Novom Sadu, Odeljenje u Bačkom Petrovcu, je dana 15.05.2005. godine doneo presudu poslovni broj I.P. 50/04, koja je potvrđena presudom Okružnog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž. 427/2006 od 18.04.2007. godine. Protiv navedene presude tužilac je dana 17.07.2007. godine uložio reviziju, nakon čega je predmet dostavljen Vrhovnom kasacionim sudu, koji je rešenjem poslovni broj Rev-1896/10 od 01.09.2011. godine predmet ustupio Osnovnom sudu u Novom Sadu radi dopune postupka. Dana 18.05.2007. godine tužilac je podneo i predlog za ponavljanje postupka o kome je odlučeno prvostepenim rešenjem od 26.02.2013. godine.

 

Ovaj sud je našao da je prvostepeno rešenje u pobijanom delu doneto uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 1. u vezi člana 430. stav 4. i člana 432. stav 1. i 3. ZPP-a. Naime, prvostepeni sud nije vodio računa o tome da je tužilac pre predloga za ponavljanje postupka podneo reviziju, i da je dužan da postupi shodno odredbama člana 430. stav 4. i člana 432. stav 1. i 3. ZPP-a, a što mu je ukazano i rešenjem Vrhovnog kasacionog suda poslovni broj Rev-1896/10 od 01.09.2011. godine kojim je predmet ustupljen Osnovnom sudu u Novom Sadu radi dopune postupka u skladu sa odredbom člana 430. stav 4. ZPP-a.

 

Naime, odredbama člana 430-433. ZPP-a regulisan je odnos između predloga za ponavljanje postupka i drugih vanrednih pravnih lekova. Odredbom člana 430. stav 4. ZPP-a propisano je da u svim ostalim slučajevima u kojima stranka izjavi reviziju i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka, sud će odlučiti koji će postupak nastaviti a sa kojim će zastati, uzimajući u obzir sve okolnosti, a naročito razloge zbog kojih su oba pravna leka podnesena i dokaze koje su stranka predložile. Odredbom člana 432. stav 1. ZPP-a propisano je da rešenje iz člana 430. ovog zakona donosi predsednik veća prvostepenog suda ako predlog za ponavljanje postupka stigne prvostepenom sudu pre nego što je predmet povodom revizije upućen revizijskom sudu. Ako predlog za ponavljanje postupka stigne pošto je predmet povodom revizije upućen revizijskom sudu, rešenje iz člana 430. ovog zakona donosi revizijski sud. Stavom 3. istog člana određeno je da protiv rešenja suda iz stava 1. i 2. ovog člana nije dozvoljena žalba.

Imajući u vidu sve navedeno, prvostepeni sud je bio dužan da pre odlučivanja o predlogu tužioca za ponavljanje postupka donese rešenje iz člana 430. stav 4. i člana 432. stav 1. i 3. ZPP-a, na što mu je ukazano i rešenjem Vrhovnog kasacionog suda, što isti nije učinio, zbog čega je ovaj sud žalbu tužioca usvojio i prvostepeno rešenje u pobijanom delu  ukinuo i predmet u tom delu vratio Osnovnom sudu u Novom Sadu na ponovni postupak.

 

U ponovnom postupku prvostepeni sud će posebnim rešenjem odlučiti u skladu sa navedenim odredbama, odnosno koji će postupak nastaviti, a sa kojim će zastati, uzimajući u obzir sve okolnosti, a naročito razloge zbog kojih su oba pravna leka podnesena i dokaze koji su predloženi.

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 2724/2014 od 15.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                             Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu