Sentence građansko pravo > Parnični postupak

PRAVNI INTERES ZA VOĐENjE PARNIČNOG POSTUPKA


Ukoliko usled nastupanja činjenice koja vodi prestanku pravnog interesa za vođenje postupka tužilac ne povuče tužbu, sud mora meritorno odlučiti o tužbenom zahtevu.

 

Iz obrazloženja:

 

Pobijanim rešenjem odbačena je tužba tužioca i obavezan je isti da tuženom naknadi troškove postupka. Protiv navedenog rešenja blagovremenu žalbu je izjavio tužilac.

 

Predmet ove tužbe je poništaj rešenja kojim tužiocu nije uračunat radni staž u trajanju od 1 godine i 3 meseca ostvaren u Višem sudu u Novom Sadu. Prvostepeni sud je utvrdio da je u međuvremenu,  tužiocu rešenjem od 08.06.2015. godine uračunat radni staž u trajanju od 1 godine i 3 meseca ostvaren kod Višeg suda u Novom Sadu odnosno stavljena je van snage tač. 5 rešenja od 29.09.2014. godine kojim je utvrđen broj godina radnog staža tužioca ostvarenog kod poslodavca. S obzirom na izneto, sud je tužbu odbacio nalazeći da tužilac više nema pravni interes za vođenje parnice jer mu je od strane samog tuženog 08.06.2015. godine priznato ono što je tužbom u ovom postupku tražio.

 

Prema stavu ovog suda, donošenjem pobijanog rešenja tužiocu je onemogućeno da pred sudom raspravlja, imajući u vidu da je tužba u ovoj pravnoj stvari podneta 05.11.2014. godine, a da je tužiocu tek 08.06.2015. godine priznat radni staž ostvaren kod Višeg suda, iz čega nesumnjivo proizilazi da je u trenutku podnošenja tužbe tužilac imao pravni interes za vođenje postupka i poništaj odluke kojom mu je povređeno neko pravo.

 

Iako prvostepeni sud jasno prepoznaje postojanje pravnog interesa i isti obrazalaže sa aspekta predmetne konstitutivne tužbe u odnosu na utvrđujuću tužbu za koju je zakonom (čl.194 st.2 ZPP-a) propisana obaveza postojanja pravnog interesa, pogrešno izvodi zaključak da ukoliko u toku postupka taj interes prestane to vodi odbačaju tužbe.Ukoliko usled nastupanja činjenice koja vodi prestanku pravnog interesa za vođenje postupka tužilac ne povuče tužbu, sud mora meritorno odlučiti o tužbenom zahtevu.

 

Iz svega navedenog proizlazi da nije bilo mesta odbačaju tužbe, zbog čega je pobijano rešenje ukinuto i predmet vraćen prvostepenom sudu na dalje postupanje.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 1. 57/2017 od 20.04.2017. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik