Sentence građansko pravo > Parnični postupak

ROK ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA OSLOBAĐANjE OD SUDSKIH TAKSI

 ROK ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA OSLOBAĐANjE OD SUDSKIH TAKSI


Predlog za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi u pogledu radnji u postupku učinjenih do pravnosnažnog okončanja parničnog postupka može se podneti i nakon pravnosnažnog okončanja postupka, ukoliko postupak za  prinudnu naplatu nije pokrenut. 

 

Iz obrazloženja:

 Pobijanim rešenjem odbijen je predlog tužioca za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi na tužbu, prvostepenu presudu i opomenu za plaćanje takse na tužbu.

Iz sadržine spisa proizilazi da je prvostepeni sud tužiocu izdao nalog za plaćanje takse na  tužbu i prvostepenu presudu u iznosu od po  37.300,00 dinara te na ime takse na opomenu iznos od 390,00 dinara. Pravnosnažnom presudom Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj P. 2702/2012 od 28.09.2012. godine, tuženi je obavezan pored ostalog da tužiocu naknadi troškove takse na tužbu i odluku u iznosu od po 5.400,00 dinara.

                  Imajući u vidu stanje u spisu, ovaj sud nalazi da je pogrešan  zaključak prvostepenog suda da je zahtev za oslobađanjem od plaćanja sudskih taksi neblagovremen. Naime suprotno stanovištu prvostepenog suda, predlog za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi u pogledu radnji u postupku učinjenih do pravnosnažnog okončanja parničnog postupka može se podneti i nakon   pravnosnažnog okončanja postupka, ukoliko postupak za  prinudnu naplatu nije pokrenut. Kako u konkretnom slučaju postupak za  prinudnu naplatu sudskih taksi nije pokrenut, zahtev tužioca za oslobađanjem od sudskih taksi je blagovremen, bez obzira što je podnet nakon pravnosnažnosti prvostepene presude.

Imajući u vidu navedno ovaj sud je žalbu tužioca usvojio a pobijano rešenje ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Prilikom ponovnog odlučivanja prvostepeni sud će ispitati  ispunjenost uslova za oslobađanje tužioca  od plaćanja sudkih taksi u smislu člana 10. Zakona o sudskim taksama  te člana 169. stav 2. Zakona o parničnom postupku.  

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4483/2013 od 21.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                             Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu