Sentence građansko pravo > Parnični postupak

SUDSKO PORAVNANjE I PARNIČNI POSTUPAK

 

Nema mesta sudskom poravnanju ukoliko pred sudom nije pokrenut parnični ili vanparnični postupak. 

 

Iz obrazloženja:


Prema utvrđenju prvostepenog suda, predlagač je podneo predlog  sa zahtevom da se odobri sudsko poravnanje, kojim će se utvrditi da je predlagač stekao pravo svojine na stanu, uz obavezu uknjižbe prava vlasništva kod nadležnog RGZ-Službe za katastar nepokretnosti.

 

Imajući u vidu stanje u spisima predmeta, te utvrđenje prvostepenog suda, pravilno je prvostepeni sud našao da predlog predlagača treba odbaciti, pravilnom primenom odredbi člana 336 stav 2 u vezi sa člnom 30 stav 2 ZPP-a i člana 88 stav 1 tačka 4 Zakona o javnom beležništvu.

 

Zakon o javnom beležništvu, koji u odredbi člana 88 stav 1 tačka 4 propisuje da javni beležnik može, u obliku javnobeležničkog zapisa, pored zapisnika koje sastavlja sud ili drugi organ određen zakonom, zaključiti poravnanje pre pokretanja parničnog, vanparničnog ili upravnog postupka, po pravilima zakona kojim se uređuje parnični, vanparnični, izvršni i opšti upravni postupak, sa dejstvom sudskog poravnanja, odnosno poravnanja zaključenog pred organom uprave, primenjuje se od 01.09.2014. godine.

 

Nakon njegovog stupanja na snagu, u pogledu nadležnosti suda za zaključenje sudskog poravnanja treba razlikovati dve situacije. Kada je u toku sudski postupak i kada sudskog postupka nema. Kada je u toku sudski postupak, sudsko poravnanje se može zaključiti, kako  je to i propisano odredbom člana 336 stav 2 ZPP-a u vezi sa članom 30 stav 2 Zakon o vanpraničnom postupku i to u toku celog postupka, do njegovog pravnosnažnog okončanja. Međutim, ukoliko sudskog postupka nema, nema ni sudske nadležnosti za pokušaj zaključenja poravnanja sa dejstvom sudskog poravnanja pre pokretanja parničnog ili vanparničnog postupka, jer zakoni kojima se uređuju parnični i vanparnični postupak, ne sadrže ova pravila, s toga su suprotni žalbeni navodi neosnovani.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 3514/2015 od 07.12.2016. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik