Sentence građansko pravo > Parnični postupak

TROŠKOVI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

 

Samo nužni izdaci branioca isplaćuju se iz sredstava organa postupka unapred, dok se o visini nagrade branioca i o tome ko će snositi te troškove odlučuje presudom ili rešenjem kojim se okončava postupak, ili naknadno donetim rešenjem o troškovima. 

 

Iz obrazloženja:


Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu tužbeni zahtev tužioca je usvojen u celosti, pa je obavezana tužena Republika Srbija da tužiocu isplati iznos od 15.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 11.06.2015. godine pa do isplate, kao i da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka. Protiv navedene presude tužena je blagovremeno izjavila žalbu, pobijajući je zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primene materijalnog prava.

 

U toku prvostepenog postupka, od bitnih činjenica je utvrđeno da je tužilac po zanimanju advokat, da je od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu rešenjem od 10.10.2014. godine postavljen da postupa po službenoj dužnosti u predmetu protiv okrivljenog K.I. zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204 stav 2 u vezi sa stavom 1 tačka 1 KZ. Utvrđeno je da Osnovno javno tužilaštvo duguje tužiocu po osnovu odbrane po službenoj dužnosti u navedenom predmetu iznos od 15.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 11.06.2015. godine pa do konačne isplate. Tužilac je razrešen dužnosti branioca po službenoj dužnosti, nakon čega je podneo troškovnik sa specifikacijom radnji koje je izvršio i to po računu broj 14-15 od 02.06.2015. godine, koji tuženi ne osporava, a po kojem je bio dužan da u roku od 8 dana izvrši plaćanje. Istekom roka od 3 meseca OJT nije isplatilo tužiocu navedeni iznos po računu, pa je tužilac bio primoran da sudskim putem potražuje navedeni iznos.

 

Članom 261 stav 2 tačka 7 Zakonika o krivičnom postupku je propisano da troškovi krivičnog postupka obuhvataju, između ostalog, i nagradu i nužne izdatke branioca.

 

Članom 261 stav 4 ZKP je propisano da se troškovi iz stava 2. tač. 1) do 6) ovog člana, kao i nužni izdaci postavljenog branioca (član 76.) i postavljenog punomoćnika (član 59. i član 103. stav 3.), u postupku zbog krivičnih dela za koja se goni po službenoj dužnosti, isplaćuju iz sredstava organa postupka unapred, a naplaćuju se kasnije od lica koja su dužna da ih naknade po odredbama ovog zakonika.

 

Članom 262 stav 1 ZKP je propisano da će se u svakoj presudi ili rešenju koje odgovara presudi odlučiti ko će snositi troškove postupka i koliko oni iznose, a članom 262 stav 2 ZKP je propisano da ako nedostaju podaci o visini troškova, da će posebno rešenje o visini troškova doneti predsednik veća ili sudija pojedinac kada se ti podaci pribave.

 

Iz citiranih odredbi proizlazi da je u Zakoniku o krivičnom postupku napravljena razlika između nužnih izdataka i nagrade branioca u pogledu vremena namirenja ovih troškova, tako što se samo nužni izdaci branioca isplaćuju iz sredstava organa postupka unapred, dok se o visini nagrade branioca i o tome ko će snositi te troškove odlučuje presudom ili rešenjem kojim se okončava postupak, ili naknadno donetim rešenjem, ukoliko u trenutku donošenja odluke kojom se postupak okončava nedostaju podaci na osnovu kojih bi se odlučilo o tim troškovima.

 

Imajući u vidu navedeno, te da naknada za sastavljanje žalbe na rešenje o određivanju pritvora predstavlja zapravo nagradu za rad advokata, odmerenu u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadama za rad advokata, a ne nužan izdatak, ovaj sud nalazi da tužilac stiče pravo da potražuje nagradu za svoj rad tek u trenutku okončanja krivičnog postupka pred nadležnim organom u kome je bio angažovan kao branilac po službenoj dužnosti. Međutim, tužilac nije predložio izvođenje nijednog dokaza na okolnost da je predmetni krivični postupak okončan, a što je bio dužan da učini, u skladu sa članom 7 stav 1 ZPP, te nije dokazao da njegov zahtev nije preuranjen. Stoga je ovaj sud preinačio pobijanu presudu tako što je odbio tužbeni zahtev kao neosnovan.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 612/2016 od 22.05.2017. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik