Sentence građansko pravo > Porodično pravo

IZVRŠENjE NOVČANOG POTRAŽIVANjA IZ PORODIČNIH ODNOSA

 

Za izvršenje izvršne isprave u vezi porodičnih odnosa, isključivo je nadležan sud. 

 

Iz obrazloženja:


Pobijanim rešenjem predlog za izvršenje je odbačen kao nedozvoljen iz razloga što je izvršni poverilac naveo da će ovo izvršenje sprovesti izvršitelj suda. Prvostepeni sud se pozvao na  odredbu člana 4 stav 1 ZIO.

 

Osnovani su žalbeni navodi izvršnog poverioca, da je prvostepeni sud prilikom donošenja ožalbenog rešenja pogrešno primenio materijalno pravo.

 

Članom 4 stav 1  Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Sl. glasnik RS, br. 106/2015)  je propisano da je sud je isključivo nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja (čl. 359-367) i izvršenje izvršnih isprava u vezi s porodičnim odnosima i vraćanjem zaposlenog na rad, dok je stavom 2 istoga člana pripisano da su  javni izvršitelji isključivo nadležni za izvršenje ostalih izvršnih isprava, rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima.

 

Odredbom člana 380. citiranog zakona, propisano je da u izvršnom postupku radi zaštite od nasilja u porodici, zaštite prava deteta ili izvršenja drugih odluka u vezi s porodičnim odnosima, shodno, u zavisnosti od obaveze izvršnog dužnika, primenjuju odredbe ove glave zakona (Glava peta- izvršenje odluka u vezi s porodičnim odnosima).

 

Odredbom člana 154. stav 1 Porodičnog zakona (izdržavanje deteta, roditelja i drugih srodnika) propisano je da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja. Sledom citiranih odredbi, zakonska obaveza izdržavanja koja je propisana Porodičnim zakonom  i spada u porodične odnose, iz kojeg razloga nije bilo mesta odbačaju predloga za izvšenje, jer se radi o novčanom potraživanju proisteklom iz porodičnih odnosa. Stoga je pogrešan zaključak prvostepenog suda da se u konkretnom slučaju ima primeniti odredba člana 4 stav 2 ZIO i da je za izvršenje isključivo nadležan javni izvršitelj, jer u slučajevima kada se traži izvršenje izvrešne isprave u vezi porodičnih odnosa, isključivo je nadležan sud i ima se primeniti odreba člana 4 stav 1 ZIO.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 3591/2016 od 10.10.2016. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik