Sentence građansko pravo > Stvarno pravo

TUŽBENI ZAHTEV U SPORU ZA SMETANjE DRŽAVINE

Tužbeni zahtev u sporu za smetanje državine mora da sadrži ili zahtev za uspostavljanje pređašnjeg stanja (ako je u pitanju oduzimanje državine) ili zabranu daljeg uznemiravanja državine (ako je u pitanju samo uznemiravanje državine) ili i jedno i drugo.

SMETANjE DRŽAVINE

Držalac nema pravo na državinsku zaštitu u sitauciji kada je do oduzimanja ili uznemiravanja državine došlo radi prinudnog izvršenja pravosnažne sudske odluke.