Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI PREDVIĐENE TAČKOM 1. ČLANA 114. KZ

            Okrivljeni je pri izvršenju krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. tačka 1. KZ preduzeo obe alternativno postavljene radnje, dakle i na svirep i na podmukao način, što je sud cenio kao otežavajuće okolnosti koje ukazuju na visok stepen krivice okrivljenog i jačinu povrede zaštićenog dobra.

 

            Iz obrazloženja:

 

            Vrhovni kasacioni sud je odbio kao neosnovane zahteve za zaštitu zakonitosti podnete protiv pravnosnažnih presuda Višeg i Apelacionog suda u Novom Sadu. Branilac okrivljenog u zahtevu ističe to da je okrivljeni oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo iz člana 114. tačka 1. KZ i to za oba oblika radnje izvršenja i na svirep i na podmukao način, a ti oblici  radnje izvršenja predstavljaju svaki za sebe posebno krivično delo, jer su oni u zakonu postavljeni alternativno da bi se znalo za koji oblik teškog ubistva se, s obzirom na način izvršenja, okrivljeni kažnjava.

 

            Kvalifikovani oblici ubistva koji su precizirani u tačkama od 1. do 11. člana 114. KZ predstavljaju po jedno samostalno krivično delo. Odredbom člana 114. tačka 1. je propisano da će se zatvorom od najmanje 10 godina ili zatvorom od 30 do 40 godina kazniti onaj ko drugog liši života na svirep i podmukao način.  Radnja izvršenja kod ovog kvalifikovanog oblika ubistva jeste postavljena alternativno, ali to ne isključuje mogućnost izvršenja ovog oblika krivičnog dela teško ubistvo i na svirep i na podmukao način, ako se radnje koje je okrivljeni učinio prilikom izvršenja krivičnog dela mogu podvesti pod obe kvalifikatorne okolnosti koje su predviđene tačkom 1. člana 114. KZ. Dakle, ova dva kvalifikovana oblika izvršenja krivičnog dela ubistvo ne isključuju jedan drugog i to što su u zakonu radnje izvršenja alternativno postavljene ne znači da se krivično delo ne može izvršiti preduzimanjem obe radnje, a to sud ceni u svakom konkretnom slučaju. Okrivljeni je u konkretnom slučaju pravnosnažno oglašen krivim da je izvršio jedno krivično delo iz člana 114. tačka 1. KZ, a pri čijem izvršenju je preduzeo obe alternativno postavljene radnje izvršenja predviđene u toj tački.

 

 

( Presuda Vrhovnog kasacionog suda broj Kzz 499/2015 od 18.06.2015. godine kojom su odbijeni kao neosnovani zahtevi za zaštitu zakonitosti podneti protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Novom Sadu K 80/13 od 11.07.2014. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1276/14 od 14.11.2014. godine )

 

 

                                                                            autor sentence: Sonja Brankov

                                                          Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu