Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

MALOLETNIČKI ZATVOR I MLAĐE PUNOLETNO LICE

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Službeni glasnik RS" 85/05) ne predviđa izricanje kazne maloletničkog zatvora mlađim punoletnim licima.

 

            Iz obrazloženja:

 

            Viši sud je presudom K 252/14 okrivljenog G.B. oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog dela razbojništva iz čl. 206 st. 2 u vezi st. 1 KZ i osudio ga na kaznu maloletničkog zatvora u trajanju od 3 godine uz uračunavanje vremena koje je okrivljeni proveo u pritvoru. Apelacioni sud je usvojio žalbu VJT i ukinuo navedenu presudu, utvrdivši da je ista zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz čl. 438 st. 2 tč. 2 ZKP, jer su razlozi u presudi u pogledu kazne nerazumljivi.

 

            Pravilno je prvostepeni sud u postupku tretirao okrivljenog kao mlađe punoletno lice, jer je okrivljeni rođen 07.01.1995. godine, a krivično delo je izvršeno 10.04.2014. godine (okrivljeni je tada imao 19 godina i 3 meseca), a prvostepena presuda je doneta 30.01.2015. godine (okrivljeni je tada imao 20 godina). Na ovaj način je pravilno prvostepeni sud postupao, a u skladu sa odredbom čl. 3 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Službeni glasnik RS" 85/05), kojom je propisano da je mlađe punoletno lice ono koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo 18 godina, a u vreme suđenja nije navršilo 21 godinu života.

 

            Međutim, prvostepeni sud je pogrešio prilikom izbora sankcije koju je izrekao okrivljenom kao mlađem punoletnom licu. Odredbom čl. 41 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica propisani su uslovi izricanja vaspitnih mera mlađim punoletnim licima, gde stoji da sud ovakvom licu može izreći bilo koju meru posebnih obaveza, meru pojačanog nadzora od strane organa strateljstva ili meru upućivanja u vaspitno-popravni dom, ako se s obzirom na obeležja njegove ličnosti i okolnosti pod kojima je učinio delo može očekivati da će se ovim vaspitnim merama postići svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne. Mlađem punoletnom licu kome je izrečena vaspitna mera sud može, pod uslovima predviđenim ovim zakonom, izreći odgovarajuću meru bezbednosti.

 

            Zaključak koji proizilazi iz ove zakonske odredbe je da Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica nije predviđeno izricanje kazne maloletničkog zatvora mlađim punoletnim licima, te je Apelacioni sud ukinuo presudu, jer je nejasno na osnovu kog propisa je prvostepeni sud izrekao ovu kaznu.

 

            ( Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. Kž1 159/15 od 08.04.2015. godine kojim je ukinuta presuda Višeg suda u Novom Sadu br.K 252/14 od 30.01.2015. godine )

 

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu