Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE ZBOG IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA U TOKU POSTUPKA PO ŽALBI

            Pravilno je drugostepeni sud, povodom žalbe branioca okrivljenog i po službenoj dužnosti preinačio prvostepenu presudu u pogledu pravne kvalifikacije dela, tako što je radnje okrivljenog opisane u izreci prvostepene presude pravno kvalifikovao kao produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 61 KZ. Na ovaj način drugostepeni sud je primenio blaži zakon na učinioca krivičnog dela u skladu sa članom 5 stav 2 KZ.    

 

            Iz obrazloženja:

 

            Presudom Višeg suda okrivljeni je oglašen krivim zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 4. i 1. i člana 61. stav 1. i 5. KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4. godine. Nakon donošenja prvostepene presude, a u toku žalbenog postupka pred Apelacionim sudom, stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ( "Službeni glasnik RS"  broj 121 od 24.12.2012. godine ), kojim je određeno da se iz člana 359. stav 1. KZ brišu reči "ili odgovorno", a iznad člana 234. KZ je izmenjen naslov i propisano novo krivično delo-zloupotreba položaja odgovornog lica.

 

            Apelacioni sud je, zatim, usvajanjem žalbe branioca i po službenoj dužnosti preinačio prvostepenu presudu u pogledu pravne kvalifikavije, tako što je radnje okrivljenog pravno kvalifikovao kao produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 61. stav 1. i 5. KZ i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 3. godine.

 

            Protiv navedenih presuda, branilac okrivljenog je Vrhovnom kasacionom sudu podneo zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1. i 3. ZKP.

 

            Po stavu Vrhovnog kasacionog suda, neosnovano se zahtevom branioca okrivljenog ističe da je nakon donošenja prvostepene presude Višeg suda, a zbog navedenih izmena KZ, izvršena dekriminalizacija krivičnog dela iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. KZ u situaciji kada izvršilac ima svojstvo odgovornog lica, te da delo okrivljenog više nije krivično delo. Krivičnom delu okrivljenog iz prvostepene presude po njegovoj sadržini odgovara krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3. u vezi stava 1. KZ, a u tom smislu je i pravilno Apelacioni sud preinačio prvostepenu presudu.

 

            Branilac u zahtevu ukazuje na odredbu člana 112. stav 3. KZ kojom se, nakon izmena, odgovorno lice u preduzeću se ne smatra službenim. Imajući u vidu da je okrivljeni optužen, a potom i osuđen da je krivično delo izvršio u svojstvu odgovornog, a ne službenog lica, navedena izmena člana 112. KZ nema značaj za pravnu kvalifikaciju krivičnog dela okrivljenog.

 

( Presuda Vrhovnog kasacionog suda broj Kzz 431/2014 od 03.06.2014. godine kojom je odbijen kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti podnet protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Novom Sadu K253/11 od 30.11.2011. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 946/12 od 05.02.2014. godine )

 

 

                                                                            autor sentence: Sonja Brankov

                                                          Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu