Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA ( član 359 st.1 KZ )

Pravilno je prvostepeni sud našao da se u radnjama okrivljenog-ovlašćenog službenog lica (OSL) MUP-a RS stiču sva bitna obeležja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st.1 KZ, jer je isti zloupotrebio svoju službenu legitimaciju i na taj način ostvario imovinsku korist tako što nije plaćao putarinu.

 

            Iz obrazloženja:

 

Okrivljeni je iskorišćavanjem svog službenog položaja kao pripadnik MUP-a, u više navrata pokazao svoju službenu legitimaciju prilikom prelaska naplatne stanice na autoputu, upravljajući svojim privatnim putničkim vozilom, te tako doveo u zabludu inkasante JP "Putevi Srbije" da upravlja službenim vozilom MUP RS koje je oslobođeno plaćanja troškova putarine. Naime, kako je detaljnom ocenom dokaza utvrđeno, a suprotno navodima odbrane, da sporno vozilo koje je u vlasništvu okrivljenog, za potrebe službe nije koristio ni on, ni njegove kolege-takođe ovlašćena službena lica MUP-a, a pribavljanjem radnih lista je utvrđeno i da je okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio odsutan sa rada zbog bolovanja, godišnjeg odmora i sl., nesporno je da je okrivljeni izvršio krivično delo za koje se tereti. 

 

Dakle, okrivljeni je iskoristio svoj službeni položaj da bi pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 7.380,00 dinara, tako što je u 27 slučajeva prešao naplatne stanice svojim privatnim putničkim vozilom za svoje lične potrebe, a ne za potrebe službe, ne plativši pritom propisan iznos novca na ime putarine.      

 

(Presuda Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 1 161/2014 od 15.07.2014. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 23872/2010 od 10.04.2014. godine ).

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu