Sentence krivično pravo > Procesno

BLAGOVREMENOST ŽALBE

                                     

             Pravo okrivljenog da u okviru svog roka izjavi žalbu, ne isključuje i njegovo pravo da u roku za žalbu branioca podnese žalbu u svoju korist.

 

            Iz obrazloženja:

 

            Prvostepeni sud je pobijanim rešenjem Kv 1098/14 od 16.12.2014.godine odbacio kao neblagovremenu žalbu okrivljenog izjavljenu 03.12.2014. godine protiv rešenja Kv-1098/14 od dana 28.11.2014. godine o produženju pritvora. Takvu svoju odluku prvostepeni sud je obrazložio time da je žalba neblagovremena s obzirom da je izjavljena nakon proteka zakonom predviđenog roka, imajući u vidu da je pomenuto rešenje dostavljeno okrivljenom dana 28.11.2014. godine, te da je poslednji dan roka za žalbu istekao 01.12.2014. godine, a da je on žalbu izjavio tek 03.12.2014. godine - jer je to dan kada je okrivljeni žalbu predao upravi zavoda u kome izdržava izrečenu meru pritvora.

 

            Imajući u vidu da se sva pismena dostavljaju i okrivljenom i braniocu kada ga ima i da u tom slučaju rok za žalbu teče od dana dostavljanja pismena okrivljenom odnosno braniocu, iz čega se zaključuje da je dozvoljena i jedna i druga mogućnost, da rok teče i od dana dostavljanja pismena okrivljenom i od dana dostavljanja pismena braniocu, što znači da ovlašćena lica i u jednom i u drugom slučaju mogu izjaviti žalbu, jer je u pitanju "rok koji teče", a ne pravo na taj rok u korist samo jednog ovlašćenog lica za izjavljivanje žalbe.

 

            Stoga je Apelacioni sud u prvom stavu dispozitiva svog rešenja usvojio žalbu okrivljenog i preinačio rešenje Višeg suda o odbacivanju žalbe Kv 1098/14 od 16.12.2014. godine, tako što je utvrdio da je žalba okrivljenog izjavljena protiv rešenja Višeg suda o produženju pritvora blagovremena. U drugom stavu, Apelacioni sud je odbio kao neosnovanu žalbu okrivljenog izjavljenu protiv rešenja Višeg suda o određivanju pritvora Kv 1098/14 od 28.11.2014. godine.

 

            ( Rešenje Apelacionog suda  u  Novom Sadu br. Kž 2 1971/2014 od 29.12.2014. godine kojim je preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kv 1098/2014 od 16.12.2014. godine )

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu