Sentence krivično pravo > Procesno

IZOSTANAK OBRAZLOŽENjA ILI DELIMIČNO OBRAZLOŽENjE PRESUDE (ČLAN 429 ZKP)

 

Da bi prvostepena presuda koja je zasnovana na priznanju okrivljenog, a koje priznanje je potkrepljeno i ostalim verbalnim i materijalnim dokazima izvedenim tokom postupka, bila ispitana po žalbi u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, potrebno je da sadrži obrazloženje činjenica na kojima je zasnovana odluka o krivičnoj sankciji.

 

            Iz obrazloženja:

 

Biši sud je ukinuo prvostepenu presudu jer nije mogao da ispita odluku o krivičnoj sankciji na koju je ukazano žalbom branioca okrivljenog. Nakon objavljivanja presude, sud nije poučio okrivljenog, niti je obavestio njegovog branioca, koji se nisu odrekli prava na žalbu, da prvostepena presuda neće biti obrazložena, a s obzirom na ocenu suda da je ista zasnovana na priznanju krivice okrivljenog koje ispunjava pretpostavke iz čl. 88 ZKP. 

 

U skladu sa čl. 429 st.2 ZKP u slučaju da stranke nakon što ih sud obavesti da presuda neće imati obrazloženje, ne zahtevaju odmah po objavljivanju presude da im se dostavi pismeno izrađena presuda koja sadrži obrazloženje, presuda ne mora biti obrazložena.

 

U skladu sa čl. 429. st.3 ZKP ako se presuda zasniva na priznanju okrivljenog koje ispunjava pretpostavke iz čl. 88 ZKP, sud će doneti presudu koja će biti delimično obrazložena, što je i ovde slučaj, a u obrazloženju odluke kojom se okrivljeni oglašava krivim, će se navesti i činjenice koje je sud uzeo u obzir pri odmeravanju kazne ( čl. 429 st. 10 ZKP ).

 

(Rešenje Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 1 64/2014 od 13.05.2014. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 398/2013 od 20.02.2014. godine)

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu