Sentence krivično pravo > Procesno

ŽALBA PROTIV DRUGOSTEPENE PRESUDE (član 463. ZKP)

Žalba protiv drugostepene presude po pravilu nije dozvoljena, osim u slučaju kada je optuženi u prvostepenom postupku oslobođen od optužbe, pa je drugostepeni sud preinačio presudu tako što je okrivljenog oglasio krivim i izrekao mu kaznu.

 

            Iz obrazloženja:

 

Osnovni sud je doneo presudu kojom je okrivljenog, usled nedostatka dokaza, oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz čl. 297 st. 3 u vezi st. 1 KZ u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 289 st. 3 u vezi st. 1 KZ, koju je po žalbi ukinuo Apelacioni sud zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i naložio prvostepenom sudu da otkloni nedostatke na koje mu je ukazano rešenjem. U ponovljenom postupku, prvostepeni sud je okrivljenog ponovo oslobodio od optužbe. Kako je u međuvremenu došlo do promene nadležnosti, a na osnovu izmene Zakona o uređenju sudova (Službeni glasnik RS br. 101/2013), po žalbi JT je odlučivao Viši sud koji je nakon održanog pretresa preinačio navedenu oslobađajuću presudu u onu kojom se okrivljeni oglašava krivim, te mu izrekao uslovnu osudu sa rokom provere u trajanju od 2 godine (prethodno mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci).

 

U navedenom slučaju, odnosno kada je u odnosu na okrivljenog doneta prvo oslobađajuća, a po žalbi osuđujuća presuda, Zakonik o krivičnom postupku predviđa da se može izjaviti žalba i protiv drugostepene presude. Tako je i u ovom slučaju Apelacioni sud presudom pod oznakom-poslovnim brojem Kž 3 odbio žalbu branioca okrivljenog kao neosnovanu i potvrdio drugostepenu presudu Višeg suda.

 

Žalba protiv drugostepene presude je dakle moguća, kada je presuda izmenjena na štetu okrivljenog i to samo u slučaju kada je oslobađajuća presuda preinačena u osuđujuću. Ovo se ne odnosi i na okolnosti kada je okrivljeni presudom oglašen krivim, a oslobođen od kazne, pa drugostepeni sud po žalbi preinači presudu u onu kojom ga oglašava krivim i izriče mu kaznu, jer onaj koji je oglašen krivim, a oslobođen od kazne nije i oslobođen od optužbe u smislu čl. 463. ZKP.

 

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Kž3 25/2014 od 23.09.2014. godine kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Novom Sadu br. Kž1 71/2014 od 08.07.2014.,a kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br.K 3364/2013 od 05.03.2014. godine).

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu