:: Унутрашње уређење > Приправници волонтери

ПРИПРАВНИЦИ ВОЛОНТЕРИ ВИШЕГ СУДА  У НОВОМ САДУ


У Вишем суду у Новом Саду по систематизацији, коју одобрава ресорно министарство, нема више систематизовано радно место приправника.

 

Виши суд у Новом Саду има разумевања и интересовања за младе правнике који желе да стекну потребна знања, праксу и услове за полагање правосудног испита. Међутим, из разлога што је суд везан за систематизацију коју одобрава ресорно министарство, већина заинтересованих правника прима се на приправничку обуку у својству приправника волонтера.

 

Одредбом члана 67 Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС" 116/08, 104/09...13/16) прописано је да дипломирани правник као волонтер може бити примљен на обуку у суд ради стицања радног искуства и услова за полагање правосудног испита без заснивања радног односа.

 

Волонтери закључују уговор о волонтирању на период од 2 године.

 

Динамика програма је утврђена тако што је одређено да ће приправник обићи све судске службе и упознати службенике суда и судије. Приправници своју праксу започињу радом у судској писарници. Након завршеног рада у судским писарницама, распоређују се у судска одељења. У оквиру обуке приправник ће присуствовати главним претресима (кривица) и седницама већа односно расправама (парница) и радити све адекватне послове који одговарају нивоу личне оспособљености приправника. Процену о томе доноси судија који спроводи обуку.

 

Након две године радног искуства на пословима правне струк у правосудним органима, приправник волонтер стиче законски услов за полагање правосудног испита.

 

Носиоци послова обуке:


председник суда – мр Дарко Тадић

надзорни судија (судија одређен годишњим распоредом послова за вођење обуке приправника и волонтера) - судија Тамара Радовић

судија задужен за конкретног приправника у судијском одељењу - принципал

координатор за рад са приправницима и волонтерима – судијски помоћник Данијела Кукурузовић

 

Председник суда одређује надзорног судију и координатора за рад са приправницима, који ће бити задужен за спровођење, прећење и контролу обуке судијских приправника. Надзорни судија и координатор воде евиденцију о приправницима и старају се о доследном спровођењу динамике програма обуке приправника волонтера.  

 

За пријем у својство приправника волонтера потребно је суду доставити:


1. Молбу за пријем у својству приправника-волонтера која треба да садржи кратку биографију уз обавезан контакт телефон (број мобилног телефона),
2. Фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету,
3. Фотокопија личне карте односно електронски читач личне карте.

 

Правосудни испит

 

Полагање правосудних испита за кандидате који имају пребивалиште на територији АП Војводине организује Покрајински секретеријат за прописе, управу и хационалне мањине – националне заједнице (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад).