:: Odnosi sa javnošću > Saradnja sa medijima

SARADNJA SA MEDIJIMA

 

U „Povelji o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama“ navedeno je da svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa, u skladu sa zakonom.

 

Ustavom Republike Srbije navodi se da u Republici Srbiji nema cenzure, a nadležni sud može sprečiti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obaveštavanja samo ako je to neophodno zbog:

            1. sprečavanja pozivanja na nasilno rušenje Ustavom utvrđenog poretka ili narušavanja teritorijalnog integriteta Republike Srbije,

            2. sprečavanja propagiranja rata ili podstrekavanja na neposredno nasilje

            3. sprečavanja zagovaranja rasne, nacionalne ili verske mržnje, kojom se podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.

 

Svako ima pravo da bude obavešten o pitanjima koja su od javnog značaja, i to istinito, potpuno i blagovremeno.

 

U cilju ujednačavanja prakse u postupanju Višeg suda u Novom Sadu prema medijima i obezbeđivanju potrebnih uslova za javnost rada suda u vezi s aktuelnim informacijama i postupcima koji se vode u ovom sudu, značajne su sledeće odredbe zakona iz ove oblasti:

 

1. Zakonik o krivičnom postupku 

 

Glavni pretres je javan i mogu mu prisustvovati samo lica starija od 16 godina (član 362 ZKP).

 

Od otvaranja zasedanja, pa do završetka glavnog pretresa, veće može u svako doba, po službenoj dužnosti ili po predlogu stranaka ili branioca, ali uvek nakon njihovog izjašnjenja, isključiti javnost iz celog glavnog pretresa ili jednog njegovog dela, ako je to potrebno radi zaštite:interesa nacionalne bezbednosti, čuvanja javnog reda i morala, interesa maloletnika, privatnosti učesnika u postupku ili drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu (član 363 ZKP).

 

Eventualno isključenje javnosti se ne odnosi na stranke, branioca, oštećenog i njihovog zastupnika i punomoćnika tužioca (član 364 st.1 ZKP).

 

Veće može dozvoliti da glavnom pretresu iz koga je javnost isključena prisustvuju pojedina službena lica, naučni i javni radnici, a na zahtev optuženog može to dozvoliti i njegovom bračnom drugu, bliskim srodnicima i licu s kojim živi u vanbračnoj zajednici ili kakvoj drugoj trajnoj zajednici života. Predsednik veća će upozoriti lica koja prisustvuju glavnom pretresu na kome je isključena javnost da su dužni da kao tajnu čuvaju sve ono što su na pretresu saznala i ukazaće im na to da odavanje tajne predstavlja krivično delo (član 364 ZKP).

 

Odluku o isključenju javnosti donosi veće rešenjem koje mora biti obrazloženo i javno objavljeno. Rešenje o isključenju javnosti može se pobijati samo u žalbi na presudu ili rešenju koje odgovara presudi (član 365 ZKP).

 

2. Zakon o parničnom postupku 

 

Glavna rasprava je javna. Raspravi mogu prisustvovati samo lica starija od 16 godina, osim ako je zakonom drugačije propisano (član 321 ZPP).

 

Sud može isključiti javnost iz cele glavnu raspravu ili jednog njenog delo radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku. Sud može isključiti javnost ukoliko se zakonom predviđenim merama za održavanje reda ne bi moglo obezbediti nesmetano održavanje rasprave (član 322 ZPP).

 

Isključenje javnosti se ne odnosi na stranke, njihove zakonske zastupnike, punomoćnike i umešače. Sud može dozvoliti da glavnoj raspravi na kojoj je javnost isključena prisustvuju pojedina zakonom ovlašćena službena lica i naučni i javni radnici, ako je to od interesa za njihovu službu, odnosno naučnu delatnost. Na zahtev stranke, raspravi na kojoj je isključena javnost će da prisustvuju najviše dva lica koja ona odredi. Sud će upozoriti lica koja prisustvuju raspravi na kojoj je javnost isključena da su dužna da kao tajnu čuvaju sve ono što su na raspravi saznala i ukazaće im na posledice odavanja tajne (član 323).

 

Sud odlučuje o isključenju javnosti rešenjem koje mora biti obrazloženo i javno objavljeno. Protiv rešenja o isključenju javnosti nije dozvoljena posebna žalba (član 324). Odredbe o javnosti na glavnoj raspravi shodno se primenjuju i na ostalim ročištima (član 325).

 

3. Porodični zakon

 

U postupcima vezanim za porodične odnose javnost je isključena.

 

Podaci iz sudskih spisa spadaju u službenu tajnu i nju su dužni da čuvaju svi učesnici u postupku kojima su ti podaci dostupni (član 206).

 

Ostali segmenti rada Višeg suda u Novom Sadu (građansko sudovanje i sudska praksa), u predmetima za koje postoji medijsko interesovanje, na odgovarajući način će biti predočeni putem portparola za medije.

 

Značajne su i odredbe Sudskog poslovnika koje upućuju na to da su predsednik suda, sudije i sudsko osoblje dužni da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći pri tom računa o interesima postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku, a sve u cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima.

 

Predsednik i portparol suda daju obaveštenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima.        

 

Fotografisanje, audio i video snimanje u zgradi suda može se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pismeno odobrenje predsednika, u skladu sa posebnim zakonom.

 

Fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima, u cilju javnog prikazivanja snimka, obavlja se po odobrenju predsednika, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi se računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.

 

Fotografisanje, audio i video snimanje u sudnici, nakon pribavljenog odobrenja, obavlja se pod  nadzorom sudije, na način koji obezbeđuje nesmetan tok suđenja i red u sudnici.

 

Predstavnike sredstava javnog informisanja Viši sud u Novom Sadu svakog meseca obaveštava o zakazanim suđenjima, tj. o njihovom rasporedu, za sledeći mesec.

 

Predstavnici sredstava javnog informisanja su dužni da podnesu molbu za fotografisanje i audio i video snimanje u Višem sudu u Novom Sadu (u zgradi suda, na ročištima i u sudnici). Molbu podnose ili sudskoj upravi na IV spratu, soba broj 402, ili preko faksa 521-546, ili elektronskim putem na adresu pr@ns.vi.sud.rs.

 

Molbu  je neophodno podneti nekoliko dana ranije, radi blagovremenog odlučivanja i uspešne saradnje.

 

Portparol Višeg suda u Novom Sadu

Ivana Karapandžić

063/104-42-81

Saradnja sa medijima