:: Odnosi sa javnošću > Načelo javnosti

 

NAČELO JAVNOSTI RADA SUDA          

 

 

Načelo javnosti suđenja, izraženo kroz princip da sud odlučuje na osnovu javnog raspravljanja, ima za cilj da upozna građane sa ostvarivanjem sudske funkcije, omogući im da upoznaju propise u određenim oblastima i da utiču na rad pravosuđa i poštovanje prava. Sudski postupak je načelno javan, što podrazumeva pravo svih punoletnih građana da prisustvuju procesnim radnjama koje se podrazumevaju u sudskom postupku i njihovo pravo da budu informisani o toku i rezultatu sudskog postupka.

 

Javnost je u pojedinim fazama ili pojedinim vrstama sudskih postupaka zakonom isključena.

 

Nakon podizanja optužnice i njenog stupanja na pravnu snagu, načelo javnosti suđenja se dosledno ostvaruje, što podrazumeva pravo svih punoletnih građana da prisustvuju glavnom pretresu u krivičnom postupku i izricanju presude. Izuzetak je krivični postupak koji se vodi prema maloletnicima, koji je, radi zaštite interesa maloletnika, uvek i u potpunosti nejavan.

 

U građanskom (parničnom) postupku takođe je zakonom izričito propisan princip javnosti glavne rasprave, što podrazumeva pravo punoletnih građana da prisustvuju i prate sudsku raspravu, a što je u praksi često ograničeno zbog nedovoljnog kapaciteta sudskih prostorija. Izuzetak su pojedine vrste parničnih postupaka u kojima je zakonom isključena javnost, a to su bračni sporovi i sporovi koji se tiču odnosa roditelja i dece.

 

Bez obzira na zakonom proklamovano načelo javnosti suđenja, postoji mogućnost da sud isključi javnost sa glavne rasprave u parničnom postupku ili sa glavnog pretresa u krivičnom postupku, iz razloga koji su zakonom propisani (interes čuvanja službene, poslovne ili lične tajne, interes javnog reda, moralni razlozi itd). Kada  odluči da isključi javnost, sud mora odluku o tome doneti u formi obrazloženog rešenja, koje se javno objavljuje, i tada raspravi ili pretresu mogu da prisustvuju samo stranke i, uz dozvolu suda, službena lica i naučni radnici koji su obavezni da čuvaju kao tajnu sve što su saznali na raspravi ili pretresu. I u slučaju kada je javnost isključena s glavnog pretresa ili rasprave, postoji obaveza suda da javno izrekne presudu, odnosno da javno pročita presudu. Ukoliko je sud u postupku nezakonito isključio javnost, to predstavlja bitnu povredu postupka koja vodi ukidanju sudske odluke od strane višeg suda u postupku po žalbi.

 

Postupak po žalbi je i u krivičnom i u parničnom postupku nejavan, što znači da drugostepeni sud odlučuje o žalbi na nejavnoj sednici, izuzev kada drugostepeni sud otvara raspravu ili glavni pretres, kojima građani mogu prisustvovati.