:: Obrasci i uverenja > Uverenja za pravna lica

IZDAVANJE UVERENJA ZA PRAVNA LICA

 

Viši sud u Novom Sadu izdaje uverenje da se protiv pravnog lica ne vodi krivični postupak.

 

Uverenje se izdaje za Viši sud u Novom Sadu.

 

Radi dobijanja ove vrste uverenja potrebno je da se podnese zahtev u kojem će se navesti:

 

            1. adresa pravnog lica,

            2. registarski broj,

            3. matični broj,

            4. PIB,

            5. svrha izdavanja.

 

 

Uz zahtev je potrebno priložiti: dokaz o izvršenoj uplati sudske takse za izdavanje uverenja koji iznosi 190,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun: 840-29598845-12 broj modela 97 poziv na broj: 26-223-106399502.

 

Sve detaljnije informacije možete dobiti na br. telefona: 021/4876-458.

 

Viši sud u Novom Sadu uverenja izdaje svakog radnog dana u periodu od 09:00 časova do 13:00 časova, na trećem spratu, u sobi 368a.

Uverenja