:: Sudska pisarnica i arhiva > Sudska pisarnica

SUDSKA PISARNICA

 

Opšti podaci o sudskoj pisarnici – detaljnije

 

Kontakt stranaka sa pisarnicama

 

Stranka koja želi da pokrene postupak pred sudom ili da preda određeni podnesak sudu, tužba ili neki drugi podnesak, predaje se u najmanje dva primerka u prijemnu kancelariju suda. Prijemna kancelarija podneske stranaka prosleđuje pisarnici koja podnesak zavodi u odgovarajući upisnik i na taj način formira sudski predmet koji dobija slovnu oznaku i broj. Predmeti dobijaju slovne oznake prema vrsti spora koja je u pitanju, na primer: K-krivični predmeti, P-parnični predmeti. Strankama je važno da znaju oznaku i broj predmeta, jer će im ta informacija biti potrebna ako kasnije budu želele da izvrše uvid u predmet. Međutim, ukoliko stranka ne zna oznaku i broj predmeta, službenik pisarnice može na osnovu imena stranke pronaći i tako stranci omogućiti uvid u predmet ili saopštiti njegovu oznaku.

 

Shodno Sudskom poslovniku, kako bi se upoznala sa predmetom stranka treba da:

 

1. popuni obrazac 134 – predstavlja  Zahtev arhivi za dostavu spisa,

2. popuni obrazac 135 – predstavlja  Zahtev za razgledanje spisa

3. popuni obrazac 136 – predstavlja  Zahtev za prepis i fotokopiranje.

 

Tek po odobrenju sudije ili predsednika suda (kada se radi o arhiviranim predmetima) i izvršenom prepisu-fotokopiji, podnosilac molbe se obaveštava da dođe u sud, uz dokaz o tome da je platio taksu (koja se uplaćuje na žiro-račun Višeg suda).

 

 

ODSECI PISARNICE, INFORMACIJE, KONTAKTI

 

Pisarnica u Višem sudu u Novom Sadu, na osnovu Sudskog poslovnika i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, podeljena je na tri odseka.

                        1. prijem i ekspedicija

                        2. građanska pisarnica

                        3. krivična pisarnica

Upravitelj sudskih pisarnica je Dušanka Knežević - telefon: 021/4876-455.

 

 

PRIJEM I EKSPEDICIJA POŠTE:


Prijemna kancelarija nalazi se na III spratu, u sobi broj 380.

Telefon: 021/4876-470.

Pismena se primaju tokom trajanja radnog vremena suda.

 

GRAĐANSKA PISARNICA:


Građanska pisarnica se nalazi na III spratu, u sobi 363.

Telefon: 021/4876-449

Ova pisarnica vodi sledeće upisnike sudskih predmeta: „Gž“, „Gž1“, „Gž2“ (drugostepeni građanski predmeti), „P“, „P1“, „P2“ (parnični predmeti), „R“ (razni građanski predmeti), „REH“ (rehabilitacije), „Pom I1“ i „Pom I2“ (izlazne zamolnice).

 

KRIVIČNA PISARNICA:

 

Krivična pisarnica se nalazi na III spratu i  podeljena je na tri dela:

 

Prvostepena krivična pisarnica se nalazi u sobi broj 381, telefon 021/4876-471 i 021/ 4876-450. 

Drugostepena krivična pisarnica se nalazi u sobi broj 367, telefon 021/4876-455. 

Krivična pisarnica za predhodni postupak i maloletničke predmete se nalazi u sobi broj 368 a, telefon: 021/4876-458.

  

 

Kaznena evidencija Višeg suda nalazi se u kancelariji broj 368 a, na III spratu, telefon: 021/4876-458.

Proverava da li se protiv nekog lica vodi istraga ili krivični postupak po optužnici i optužnom predlogu koji nije pravosnažno okončan. U upisnik o kaznenoj evidenciji se zavode molbe fizičkih i pravnih lica za izdavanje uverenja o tome da li se protiv njih vodi krivični postupak po optužnici i optužnom predlogu koji nije pravosnažno okončan.