:: Унутрашње уређење > Судије

СУДИЈЕ

 

Председник суда

Мр Дарко Тадић

 

Заменик председника суда

први заменик судија Ненад Симовић

 

 

1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Председник кривичног одељења је судија Мирољуб Новићевић

Заменик председника кривичног одељења је судија Милица Новаковић 

 

За судије кривичног одељења за поступање у првом степену одређују се:

 

1. Председник већа-судија ВИДОЈЕ МИТРИЋ
2. Председник већа-судија РАДЕ КАЛАЈЏИЈА
3. Председник већа-судија ТАМАРА РАДОВИЋ
4. Председник већа-судија БОРИВОЈ ПАП
5. Председник већа-судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ

 

У кривичном одељењу међусобно се замењују судије:

-Судија РАДЕ КАЛАЈЏИЈА и судија ВИДОЈЕ МИТРИЋ

-Судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ, судија ТАМАРА РАДОВИЋ и  судија БОРИВОЈ ПАП

 

Судије које су до сада поступале као првостепене судије задржавају у раду првостепене К предмете у складу са Програмом решавања старих предмета Вишег суда у Новом Саду до њиховог правоснажног окончања.

 

У кривичним предметима против малолетних учинилаца кривичног дела поступаће судије у већима:

 

1. Председник већа-судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ
2. Председник већа-судија ТАТЈАНА ШУЊКА


Наведене судије замењују једна другу. 

 

 

Судије за претходни и истражни поступак и судије за извршење кривичних санкција су:

 

1.Судија НЕНАД СИМОВИЋ

 2. Судија СВЕТИМИР ПОПОВИЋ

 

Судије за претходни поступак се међусобно замењују, а у случају спречености наведених судија, у време дежурства, замењује их судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ.

 

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ЖАЛБАМА НА ОДЛУКЕ  ОСНОВНИХ СУДОВА (ДРУГОСТЕПЕНО ЖАЛБЕНО ВЕЋЕ) И ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (ВАНПРЕТРЕСНО ВЕЋЕ)

 

У кривичном већу које ће одлучивати о жалбама на одлуке основних судова, односно у кривичном већу за одлучивање ван главног претреса, распоређују се: судија БИЉАНА ДЕЛИЋ, судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ и судија МИРОЉУБ НОВИЋЕВИЋ.

 

У већу које ће одлучивати о жалби на одлуке основних судова које се односе на спречавање насиља у породици и пружање заштитите и  подршке жртвама насиља у породици распоређују се : судија Боривој Пап, судија Видоје Митрић, судија Татјана Шуњка, судија Татјана Ђурашковић, судија Мирољуб Новићевић, судија Биљана Делић, судија Слободанка Гутовић и  судија Тамара Радовић.

 

Лице одређено за везу је судија Татјана Шуњка. 

У случају потребе као члан КЖ и КВ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

 

 

2. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

 

Председник грађанског одељења је судија Татјана Бјелоглић

Заменик председника грађанског одељења је судија Ивана Стеванов 

 

На пословима првостепеног судовања у предметима П, П1, П2, П3, П4, П-уз, Ппр-уз, Р, ПОМ И1 распоређују се:

 

1. Судија ЈАДРАНКА МАЛИ

2. Судија КСЕНИЈА РОНЧЕВИЋ

3. Судија ВЛАДИМИР ИВКОВИЋ

4. Судија МИРЕЛА НИКОЛЧИЋ

5. Судија МИРЈАНА МАРКОВИЋ

6. Судија ЉУБИНКА КЕКИЋ

 

Наведене судије замењују једна другу.

 

Судије које су до сада поступале као првостепене судије задржавају у раду првостепене П предмете у складу са Програмом решавања старих предмета Вишег суда у Новом Саду до њиховог правоснажног окончања.

 

На пословима првостепеног судовања у предметима рехабилитације – (РЕХ) распоређују се све судије Грађанског одељења: Татјана Бјелогрлић, Наташа Дачић, Јасмина Аларгић, Мирјана Скандарски, Љиљана Судар, Весна Бојовић, Јадранка Мали, Ксенија Рончевић, Ивана Стеванов, Душка Симић, Мирела Николчић, Мирјана Марковић , Владимир Ивковић и Љубинка Кекић .

 

У случају потребе формираће се судска већа од судија ове рефераде при чему су наведене судије председници већа у предметима у којима су задужени (својим предметима).

 

На пословима другостепеног судовања распоређују се судије:

 

1.ВЕЋЕ

- Судија ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ, председник Већа

- Судија ЉИЉАНА СУДАР, заменик председника Већа

- Трећи члан I већа се допуњава члановима II и III већа.

 

2. ВЕЋЕ

- Судија НАТАША ДАЧИЋ, председник Већа

- Судија ЈАСМИНА АЛАРГИЋ, заменик председника Већа

- Судија ИВАНА СТЕВАНОВ.

 

3. ВЕЋЕ

- Судија   ДУШКА СИМИЋ, председник Већа

- Судија   ВЕСНА БОЈОВИЋ, заменик председника Већа

- Судија   МИРЈАНА СКАНДАРСКИ. 

 

Замена појединог члана већа врши се између судија чланова оба већа.

У случају потребе као члан ГЖ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

 

 

3. ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
    

Руководилац судске праксе грађанског одељења је судија Душка Симић 

Руководилац судске праксе кривичног одељења је судија Биљана Делић

 

За судије одељења судске праксе одређују се:

 

1. Судија ДУШКА СИМИЋ

2. Судија БИЉАНА ДЕЛИЋ

3. Судија ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ

4. Судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ

 

Судије у саставу одељења судске праксе су уједно и чланови редакције БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ.

Главни одговорни уредник Билтена судске праксе је судија Душка Симић.

Заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе је судија Биљана Делић.

 

 

4. ПОСТУПЦИ РАДИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

Поступак по приговору у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року води председник суда, који и одлучује о приговору.

 

У случају спречености или одсутности председника суда, поступак по приговору  води судија Ненад Симовић, за предмете из области кривичног права, и судија Татјана Бјелогрлић, за предмете из области грађанског права, који и одлучују о приговорима.

 

За поступање по жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року, поред председника суда одређују се судије:

 

- За предмете из области Грађанског права: судија Љиљана Судар, судија  Мирјана Скандарски, судија Наташа Дачић, судија Јасмина Аларгић, судија Душка Симић, судија Татјана Бјелогрлић, судија Ивана Стеванов и судија Весна Бојовић.

 

- За предмете из области Кривичног права: судија Биљана Делић, судија Татјана Ђурашковић и судија Мирољуб Новићевић.