MEDIJACIJA  


Medijacija je način da se reši spor na zadovoljstvo svakog ko je uključen u spor bez potrebe da se ide na sud.

 

Medijacija je postupak u kome strane žele da sporni odnos reše mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika-medijatora koji stranama pomažu da postignu zajedničko dobro rešenje. U medijaciji strane odlučuju o uslovima sporazuma i o svemu što je bitno za postizanje sporazuma.

 

Medijacija može biti primenjena u bilo kojoj fazi rešavanja nastalog spora u imovinsiko pravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, trgovinskim, upravnim i krivičnim stvarima, u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima i to kako pre obraćanja suprostavljenih strana sudu tako i posle otpočinjanja postupka pred sudom ali samo kada obe strane to predložu jer je postupak medijacije zasnovan na načelima dobrovoljnosti, jednakosti i ravnopravnosti.

 

Ako je sporazum u postupku medijacije postignut pre pokretanja sudskog postupka on ima snagu vansudskog poravnanja, ukoliko je sastavljen u pisanoj formi i nije protivan javnom poretku. Dejstvo je takvo da kada ga u budućim odnosima jedna od strana ne bi poštovala sud bi u pokrenutom postupku sporni odnos raspravio na osnovu sadržine tog sporazuma.

 

Međutim, sporazum koji strane postignu u postupku posredovanja ako ga nakon ocene saglasnosti sa javnim poretkom uzme sudija na zapisnik ima snagu sudskog poravnanja i na osnovu Zakona o izvršnom postupku predstavlja izvršnu ispravu ako glasi na ispunjenje određene činidbe.

 

Medijacija je u potpunosti dobrovoljna što znači da bilo koja strana u sporu ne može biti prisiljena na postupak medijacije i takođe se može povući iz njega u bilo kom momentu. Ukoliko spor ne može biti rešen medijaciojom uvek se može ići na sudski spor.

 

Izvor: Zakon o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“ br. 55/2014)

Web stranica Ministarstva pravde-Registri- Registar posrednika

 

Za sve dodatne informacije kontakt osoba:

Nera Kelečević, sudijski pomoćnik

Telefon: 021/4876-462