PRITUŽBE STRANAKA NA RAD SUDA

 

U skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova i Sudskog poslovnika, stranka i drugi učesnici u postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na tok i ishod sudskog postupka, mogu podneti pritužbu presedniku suda pred kojim se vodi postupak ili predsedniku neposredno višeg suda. Kada stranka podnese pritužbu, predsednik suda ima obavezu da je razmotri i o njenoj osnovanosti i preuzetim merama pismeno obavesti podnosioca pritužbe, kao i predsednika neposredno višeg suda, i to u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe. Ako je pritužba podneta preko ministarstva nadležnog za pravosuđe, neposrednog višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštava se i organ preko kojeg je pritužba podneta.

 

Viši sud u Novom Sadu postupa po pritužbama stranaka koje se odnose na rad ovog suda, kao i na rad osnovnih sudova sa njegovog područja, a to je Osnovni sud u Novom Sadu i Osnovni sud u Bačkoj Palanci.

 

Predmet pritužbe ne može biti sama odluka suda ili pravni stav koji je sud zauzeo, što se preispituje u postupku po pravnim lekovima, već se pritužba predsedniku suda može izjaviti zbog odugovlačenja postupka ili drugih nepravilnosti u postupku (odlaganje rasprava bez razloga, troškovi veštačenja, nepoštovanje zakonskih rokova za zakazivanje rasprave ili donošenje odluke, ili nepoštovanje principa hitnog rešavanja određenih vrsta predmeta od strane suda). Pored toga, u pritužbama koje se podnose potrebno je da stranke označe sve bitne podatke, kako bi predsednik suda mogao da ispita pritužbu. Naročito je važno navesti broj predmeta, ime stranke i ime sudije koji postupa u predmetu, kako se postupak ispitivanja pritužbe zbog nedostajućih podataka ne bi odugovlačio.

 

Predsednik suda može da odbaci pritužbu u potpunosti ili u određenom delu ako utvrdi da podnosilac zloupotrebljava pravo na pritužbu. Smatraće se da podnosilac zloupotrebljava pritužbu ako pritužba ima uvredljivu sadržinu ili ako podnese pritužbu iste ili slične sadržine o kojoj je predhodno odlučeno. Ako je pritužba nerazumljiva, predsednik suda će naložeti podnosiocu da je uredi u roku od osam dana od dana prijema naloga, a ako podnosilac to ne učini, odbaciće pritužbu.

 

Sve urgencije kao i pritužbe na rad sudija i službenika u sudu podnose se predsedniku Višeg suda.

 

Stranke prima predsednik suda ili zamenik koga on odredi, prema zakazanom terminu. Prijem stranaka se zakazuje na telefon 021/4876-481 i putem pisanog podneska.

 

Obrazac za podnošenje pritužbe možete pronaći na strani Obrasci.