SUDIJE


Predsednik suda

Mr Darko Tadić

 

Zamenik predsednika suda

prvi zamenik sudija Nenad Simović

drugi zamenik sudija Vukica Kužić

 

 

1. KRIVIČNO ODELJENJE

 

Predsednik krivičnog odeljenja je sudija Nenad Simović

Zamenik predsednika krivičnog odeljenja je sudija Milica Novaković

 

Sudije krivičnog odeljenja za postupanje u prvom stepenu su:

 

Predsednik veća-sudija VIDOJE MITRIĆ

Predsednik veća-sudija RADE KALAJDŽIJA

Predsednik veća-sudija TAMARA RADOVIĆ

Predsednik veća-sudija BORIVOJ PAP

Predsednik veća-sudija SLOBODANKA GUTOVIĆ

 

 

Sudije u krivičnim predmetima protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela su:

 

Predsednik veća sudija MILICA NOVAKOVIĆ
Predsednik veća sudija TATJANA ŠUNJKA

 

 

 

Sudije za prethodni i istražni postupak i sudije za izvršenje krivičnih sankcija su:

 

Sudija NENAD SIMOVIĆ

Sudija SVETIMIR POPOVIĆ

 

Sudije za prethodni postupak se međusobno zamenjuju, a u slučaju sprečenosti navedenih sudija, u vreme dežurstva, zamenjuje ih sudija TATJANA ĐURAŠKOVIĆ.

 

 

U krivičnom veću koje će odlučivati o žalbama na odluke osnovnih sudova, odnosno u krivičnom veću za odlučivanje van glavnog pretresa, raspoređuju se:

 

Sudija BILJANA DELIĆ

Sudija ZDRAVKA PISARIĆ

Sudija TATJANA ĐURAŠKOVIĆ

Sudija MIROLJUB NOVIĆEVIĆ

 

U slučaju potrebe kao član KŽ i KV veća može učestvovati i svaki drugi sudija ovog suda.

 

2. GRAĐANSKO ODELJENJE

 

Predsednik građanskog odeljenja je sudija Vukica Kužić

Zamenik predsednika građanskog odeljenja je sudija Tatjana Bjelogrlić

 

Na poslovima prvostepenog sudovanja u predmetima P, P1, P2, P3, P4, P-uz, Ppr-uz, R, POM I1 raspoređuju se:

 

sudija JADRANKA MALI

sudija KSENIJA RONČEVIĆ

sudija VLADIMIR IVKOVIĆ

sudija MIRELA NIKOLČIĆ

sudija MIRJANA MARKOVIĆ

 

Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ zadržava u radu prvostepene P predmete u kojima je do sada postupala kao prvostepena sudija, u skladu sa programom rešavanja starih predmeta Višeg suda u Novom Sadu za 2014. godinu, do njihovog okončanja. Istoj se obustavlja priliv novih P predmeta.

 

Sudije JASMINA ALARGIĆ, MIRJANA SKANDARSKI i LJILJANA SUDAR zadržavaju u radu prvostepene P predmete u kojima su do sada postupale kao prvostepene sudije, u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta Višeg suda u Novom Sadu za 2015. godinu, do njihovog okončanja. Istima se obustavlja priliv novih P predmeta.

 

Sudije Vesna Bojović i Ivana Stevanov zadržavaju u radu prvostepene P predmete u kojima su do sada postupale kao prvostepene sudije, u skladu sa Programom rešavanja starih predmet Višeg suda u Novom Sadu za 2016. godinu, do njihovog okončanja, kao i po 5 (pet) svojih dosadašnjih, najstarijih predmeta posl. broj Reh, na današnji dan. Istima se obustavlja priliv novih P predmeta.

 

Na poslovima prvostepenog sudovanja u predmetima rehabilitacije - (REH) raspoređuju se sve sudije Građanskog odeljenja: Tatjana Bjelogrlić, Nataša Dačić, Vukica Kužić, Jasmina Alargić, Mirjana Skandarski, Ljiljana Sudar, Vesna Bojović, Jadranka Mali, Ksenija Rončević, Ivana Stevanov, Duška Simić, Mirela Nikolčić, Mirjana Marković i Vladimir Ivković.

 

U slučaju potrebe formiraće se sudska veća od sudija ove referade pri čemu su navedene sudije predsednici veća u predmetima u kojima su zaduženi (svojim predmetima)

 

 

 

Sudije na poslovima drugostepenog sudovanja su:

 

1.    VEĆE

Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ, predsednik Veća

Sudija LJILJANA SUDAR, zamenik predsednika Veća

Sudija MIRJANA SKANDARSKI, član Veća.

 

2.    VEĆE

Sudija NATAŠA DAČIĆ, predsednik Veća

Sudija, JASMINA ALARGIĆ, zamenik predsednika Veća

Sudija IVANA STEVANOV

 

3.    VEĆE

Sudija VUKICA KUŽIĆ, predsednik Veća

Sudija DUŠKA SIMIĆ, zamenik predsednika Veća

Sudija VESNA BOJOVIĆ

 

Zamena pojedinog člana veća vrši se između sudija članova oba veća.

 

U slučaju potrebe kao član GŽ veća može učestvovati i svaki drugi sudija ovog suda.

 

 

3. POSTUPCI RADI ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

 

Postupak po prigovoru u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku vodi predsednik suda, koji i odlučuje o prigovoru.

U slučaju sprečenosti ili odsutnosti predsednika suda, postupak po prigovoru vodi sudija Nenad Simović, za predmete iz oblasti krivičnog prava, i sudija Vukica Kužić, za predmete iz oblasti građanskog prava, koji i odlučuju o prigovorima.

Za postupanje po žalbama u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pored predsednika suda,

 

ODREĐUJU SE SUDIJE:

 

-za predmete iz oblasti građanskog prava:

 

Sudija LJILJANA SUDAR

Sudija MIRJANA SKANDARSKI

Sudija NATAŠA DAČIĆ

Sudija JASMINA ALARGIĆ

Sudija DUŠKA SIMIĆ

Sudija VUKICA KUŽIĆ

Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ

Sudija IVANA STEVANOV

Sudija VESNA BOJOVIĆ

 

-za predmete iz oblasti krivičnog prava:

 

Sudija BILjANA DELIĆ

Sudija ZDRAVKA PISARIĆ

Sudija TATJANA ĐURAŠKOVIĆ

 

 

4. ODELJENJE SUDSKE PRAKSE

 

Rukovodilac sudske prakse građanskog odeljenja je sudija DUŠKA SIMIĆ

Rukovodilac sudske prakse krivičnog odeljenja je sudija BILJANA DELIĆ 

 

 

Sudije odeljenja sudske prakse su:

 

Sudija DUŠKA SIMIĆ

Sudija BILJANA DELIĆ

Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ

Sudija MILICA NOVAKOVIĆ

 

Sudije u sastavu sudske prakse su ujedno i članovi redakcije BILTENA SUDSKE PRAKSE.

 

Glavni odgovorni urednik BILTENA SUDSKE PRAKSE je sudija Duška Simić. Zamenik glavnog i odgovornog urednika BILTENA SUDSKE PRAKSE je sudija Biljana Delić.