ZVANIČAN SPISAK SUDSKIH TUMAČA I PREVODILACA (ovde kliknuti) 

 

 

 

 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice postavlja i razrešava sudske prevodioce i tumače za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajne Vojvodine. Najmanje jednom godišnje navedeni Pokrajnski sekretarijat objavljuje oglas za postavljenje prevodilaca u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i u jednom od štampanih medija u Republici Srbiji. Rešenje o postavljenju se dostavlja svim kandidatima za prevodioce i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Nakon postavljenja, prevodilac pred predsednikom višeg suda na čijem području ima prebivalište polaže zakletvu.

 

Prevodilac je potrebno da ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm koji sadrži ime, prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta prevodica. Prevodilac dostavlja otisak svog pečata i svojeručni potpis višim sudovima.

 

Odredbom člana 13. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Sl. glasnik RS“ br. 116/08, 104/09, 35/10 i 80/16) propisano je da prevodilac dužan da vodi dnevnik izvršenih prevoda i overa koji sadrži sledeće podatke: 1) redni broj upisa; 2) datum prijema isprave ili drugog pismena radi prevođenja; 3) broj i datum akta suda ili drugog državnog organa ili organizacije na čiji zahtev se vrši prevođenje, odnosno lično ime, adresu i matični broj podnosioca isprave; 4) predmet prevoda (kratka oznaka sadržine isprave, sa naznakom da li se prevod ima upotrebiti u zemlji ili inostranstvu); 5) iznos neplaćene nagrade i troškova za prevod; 6) potvrdu podnosioca o prijemu pismena i prevoda sa datumom prijema; 7) napomenu.

 

Dnevnik izvršenih prevoda i overa koji je prošiven jemstvenikom overava pečatom i potpisom predsednik višeg suda.

 

Predsednik višeg suda vrši nadzor nad radom prevodioca. O neurednom ili nesavesnom vršenju poslova prevodioca obaveštava Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Prevodilac će biti razrešen: 1) ako to sam zatraži; 2) ako se utvrdi da nisu postojali, odnosno da su prestali uslovi za postavljenje; 3) ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za vršenje poslova prevodioca; 4) ako mu na osnovu sudske odluke bude oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost; 5) ako se na način propisan zakonom utvrdi da je izgubio radnu sposobnost; 6) ako neuredno ili nestručno vrši poslove prevodioca.

 

Rešenje o razrešenju prevodioca donosi Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Protiv rešenje o razrešenju prevodilac može pokrenuti upravni spor. Prevodilac koji je razrešen briše se iz evidencije o prevodiocima, što se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Rešenje o razrešenju prevodioca dostavlja se predsedniku višeg suda po mestu prebivališta prevodioca.

 

Razrešeni prevodilac dužan je da predsedniku višeg suda preda dnevnik izvršenih prevoda i overa, pečat i preostale predmete za prevođenje u roku od osam dana od prijema rešenja o razrešenju.

 

Sudski prevodioci i tumači za potrebne informacije se mogu obratiti Jeleni Ostojin, sudijskom pomoćniku u upravi suda, telefon: 021/4876-482