ZAPOSLENI U SUDU

 

Sudsko osoblje Višeg suda u Novom Sadu, pored sudijskih pomoćnika i pripravnika, čine i državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovostvenim, informacionim i ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.

 

Broj sudskog osoblja određuje predsednik suda aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu, u skladu sa kadrovskim planom. Merila za određivanje broja sudskog osoblja utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

 

Sudsko osoblje dužno je da savesno i nepristrasno obavlja svoje poslove i čuva ugled suda.

 

Raspored sudskog osoblja:

           

Upravitelj sudske pisarnice je DUŠANKA KNEŽEVIĆ

Zamenik upravitelja sudske pisarnice je MIRJANA KARAKAŠ

Šef za informatiku i analitiku je OLIVERA VUKSANOVIĆ

Šef računovodstva je ZORA TODOROVIĆ

Šef daktilobiroa je MIRJANA  MIŠKOVIĆ 

Rukovodioca pravosudne straže i protivpožarne zaštite je SLOBODAN  KNEŽEVIĆ.