ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

 

 

Strankama se garantuje zaštita prava na suđenje u razumnom roku i ista je regulisana odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS" broj 40/2015) koji je stupio na snagu dana 01.01.2016. godine.

 

Po prigovorima i žalbama u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku postupa predsednik suda, mr Darko Tadić.

 

Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku.

 

Stranka ne plaća sudsku taksu u postupcima u kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku. Ovi postupci su hitni i imaju prvenstvo u odlučivanju.

 

Postupak u kome se štiti pravo na suđenje u razumnom roku počinje podnošenjem prigovora.

 

Prigovor sadrži sledeće obavezne elemente: 

1) lično ili poslovno ime stranke i njeno prebivalište, boravište ili sedište;

2) lično ili poslovno ime zastupnika ili punomoćnika stranke i njegovo prebivalište, boravište ili sedište;

3) naziv suda koji vodi postupak ili pred kojim se vodi postupak, kao i naziv javnog tužilaštva koje sprovodi istragu;

4) poslovni broj sudskog predmeta ili predmeta javnog tužilaštva;

5) vreme trajanja postupka, uključujući i vreme trajanja istrage koju sprovodi javni tužilac;

6) podatke o predmetu suđenja koji ukazuju na to da sud nepotrebno kasni s odlučivanjem;

7) podatke o predmetu istrage koji ukazuju na to da javni tužilac odugovlači sprovođenje istrage;

8) svojeručni potpis stranke ili zastupnika ili punomoćnika stranke.

 

Stranka podnosi prigovor Višem sudu u Novom Sadu ukoliko ovaj sud vodi postupak ili se pred njim vodi postupak, povodom kog podnosilac traži zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.